ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljöpolicy

Medarbetare som trivs och mår bra känner sig trygga och presterar bättre vilket kommer våra kunder till godo.

Hur då?

Jonis Assistans bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med målet att verksamheten ska bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. Vi lägger fokus både på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och vi lägger stor vikt på AFS: 2015:4 – Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vårt arbetsmiljöarbete
Vårt mål är att skapa en frisk arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar så bra som möjligt. Vi arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Vi vill skapa en medvetenhet om vad god arbetsmiljö är och tillsammans med våra kunder och medarbetare arbeta för att skapa en god arbetsmiljö.
Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som innebär att arbetsmiljöarbetet integreras i de dagliga rutinerna.

När det gäller arbetsmiljöarbetet ska vi:
• Fördela arbetsmiljöuppgifterna
• Regelbundet undersöka risker och brister i verksamheten men också se vilka möjligheter som finns
• Göra riskbedömningar
• Åtgärda risker och ta fram handlingsplaner
• Ge kunskap och skapa medvetenhet om arbetsmiljöarbetet ut i vår verksamhet.